REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KRYMINALISTYCZNY.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.kryminalistyczny.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kryminalistyczny.pl prowadzony jest przez ANDRZEJA GAWLIŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą omimo.pl – Andrzej Gawliński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek, adres do doręczeń: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 7393657188, REGON 366056468, adres poczty elektronicznej: sklep@kryminalistyczny.pl.

1.2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.       Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.       Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.    KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.  SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kryminalistyczny.pl.

1.4.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ANDRZEJ GAWLIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą omimo.pl – Andrzej Gawliński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek, adres do doręczeń: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 7393657188, REGON 366056468, adres poczty elektronicznej: sklep@kryminalistyczny.pl.

1.4.12.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.       W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Stworzyć konto?” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kryminalistyczny.pl lub też pisemnie na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański.

2.1.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kryminalistyczny.pl lub też pisemnie na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański.

2.2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.       Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.    pisemnie na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański;

2.4.3.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kryminalistyczny.pl;

2.4.4.    Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.       Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dokument księgowy (faktura lub dowód sprzedaży) jest wystawiany automatycznie na dane podane w zamówieniu i wysyłany na podany w tym zamówieniu adres email. Zamawiający jest zobowiązany podać prawidłowe dane w momencie dokonywania zamówienia – późniejsza zmiana dokumentu księgowego nie jest możliwa.

3.4.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – niedostępna do odwołania.

4.1.2.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – niedostępna do odwołania.

4.1.3.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1. Bank: mBank SA.

4.1.3.2. Numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3102 7659 2662.

4.1.4.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz Blue Media – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1.           Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-236-98-87.

4.1.4.1.2.           DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

4.2.       Termin płatności:

4.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.       Dostawa Produktu możliwa jest WYŁĄCZNIE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel kryminalistyczny.pl omimo.pl – Andrzej Gawliński prowadzi sprzedaż i dostawę wyłącznie dla podmiotów oraz klientów indywidualnych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ system sprzedaży automatycznie wystawia oraz wysyła mailowo dokumenty księgowe na dane podane w formularzu Zamówienia i przez to późniejsza zmiana takiego dokumentu nie jest możliwa, Klient spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zainteresowany zakupem, jest zobowiązany wysłać zapytanie na adres sklep@kryminalistyczny.pl przed dokonaniem zakupu celem uzgodnienia szczegółów płatności, Zamówienia i dostawy.

5.2.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.       Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny – niedostępny do odwołania.

5.4.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.    Przesyłka pocztowa. Przesyłka pocztowa pobraniowa – niedostępna do odwołania.

5.4.2.    Przesyłka kurierska – niedostępna do odwołania. Przesyłka kurierska pobraniowa – niedostępna do odwołania.

5.4.3.    Odbiór osobisty OBECNIE NIEDOSTĘPNY.

5.5.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 100 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.       Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 100 Dni Roboczych (produkty oferowane w przedsprzedaży mają określony indywidualny termin dostawy podany na stronie produktu i może on wynosić więcej niż 100 Dni Roboczych). O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7     W przypadku Zamówienia z darmową dostawą, która jest dostępna przy Zamówieniu za minimum 250 zł klient zostanie obciążony kosztami dostawy w momencie częściowego zwrotu Zamówienia jeżeli niezwrócona część Zamówienia będzie opiewała na kwotę niższą niż 250 zł.
5.8     W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do wysyłki, terminem realizacji Zamówienia jest najdłuższy podany termin. W przypadku Zamówienia, w którym znajduje się Produkt będący w przedsprzedaży, realizacja Zamówienia nastąpi dopiero w momencie, kiedy Produkt ten będzie dostępny w magazynie Sklepu – zgodnie z terminem podanym na stronie promującej przedsprzedaż danego Produktu. Jeśli w Zamówieniu będą Produkty z kilku przedsprzedaży, realizacja nastąpi zgodnie z najpóźniejszym terminem (najdłużej trwającą przedsprzedażą).
5.8.1     Rozłożenie Zamówienia opisanego w punkcie 5.8 na kilka przesyłek w różnych terminach jest możliwe po kontakcie z obsługą Sklepu. Konieczne jest opłacenie dodatkowej przesyłki zgodnie z aktualnie obowiązującym w Sklepie cennikiem.
5.9    W przypadku Zamówienia, w którym znajduje się Produkt, którego przedsprzedaż zakończyła się w czasie krótszym niż 60 dni roboczych od daty Zamówienia, realizacja nastąpi dopiero w momencie, kiedy produkt ten będzie dostępny w magazynie – zgodnie z terminem podanym na stronie promującej przedsprzedaż danego Produktu. W pierwszej kolejności realizowane są Zamówienia z okresu przedsprzedaży.
5.10    W przypadku Zamówienia, w którym znajduje się Produkt, do którego została przez Klienta dodana przez opcja „Dedykacja”, termin realizacji może zostać wydłużony o czas potrzeby na wpisanie dedykacji przez autora, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 dni roboczych.
5.10.1    Autor może wziąć pod uwagę propozycję dotyczącą treści dedykacji, ale nie musi jeśli uzna, że jest ona niewłaściwa lub z innego powodu postanowi, że sugerowanej przez osobę zamawiającą dedykacji nie chce wpisać. Sugestia osoby zamawiającej nie jest wiążąca, a decyzja autora jest autonomiczna i ostateczna. Prośby, aby dedykacją był rysunek, treść wulgarna lub sugerująca osobistą relację z autorem będą ignorowane i nie mogą być podstawą do reklamacji.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2.       Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3.       Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.    pisemnie na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański;

6.3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kryminalistyczny.pl;

6.4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.    pisemnie na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański;

8.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kryminalistyczny.pl przy jednoczesnym wypełnieniu formularza dostępnego na stronie https://kryminalistyczny.pl/odstapienie/

8.2.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański.

8.7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.2.1.    W przypadku częściowego odstąpienia od umowy dot. Zamówienia objętego bezpłatną dostawą zgodnie z zasadami promocji „Dostawa za 0 zł przy zakupach za minimum 250 zł”, konsument zostanie obciążony kosztami dostawy jeżeli w wyniku częściowego odstąpienia od umowy, cena ostatecznie zapłacona przez konsumenta będzie niższa od kwoty wymaganej do uzyskania darmowej dostawy. Przez to z powodu niespełnienia warunku darmowej dostawy koszt dostawy zostanie potrącony (odliczony) od wartości zwróconej części Zamówienia – pomniejszona o koszty dostawy kwota zostanie zwrócona konsumentowi na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.

8.8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.    (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.       Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.       Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.       W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.       Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.       W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.       Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.       W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.       Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.     Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2.     Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3.     Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4.     Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1.  pisemnie na adres: ul. Podkomorzego 2 lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański;

10.4.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kryminalistyczny.pl

10.5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.     Zmiana Regulaminu:

11.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4.     Integralną częścią Regulaminu jest moduł FAQ – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA, który znajduje się na stronie https://kryminalistyczny.pl/kontakt/#faq

11.5.    Integralną częścią Regulaminu są Regulaminy Promocji, dostępne poniżej.

Wersja 1.6.7 z dnia 14.08.2023 r.

 

======================================================================

 

Regulamin Promocji „Im więcej – tym taniej”

Postanowienia ogólne

§1

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – organizator Promocji, którym jest omimo.pl – Andrzej Gawliński z siedzibą przy ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 2. Promocja – opisany niniejszym Regulaminem system zniżek i rabatów.
 3. Sklep – sklep internetowy na stronie kryminalistyczny.pl/sklep
 4. Sprzedawca – omimo.pl – Andrzej Gawliński, który jest właścicielem Sklepu.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o na odległość, dokonując zakupu w Sklepie produktów objętych Promocją – uprawniona do skorzystania z Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji Klient dokonujący zakupu usług i produktów objętych Promocją.
 7. Pakiet – produkty z jednej kategorii objęte Promocją, zakupione razem w niższej cenie w trakcie jednego zamówienia.

 

§2

  

 1. Promocja ma na celu promowanie usług i produktów Organizatora wśród obecnych i potencjalnych Klientów.
 2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie kryminalistyczny.pl/sklep.
 3. Promocja trwa w okresie od 14.08.2023 r. do odwołania.
 4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji w dowolnym momencie. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji przed dniem zakończenia Promocji.
 5. Udział w promocji jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody na stronie zamówienia. Dodając do koszyka produkt objęty Promocją i zaznaczając pole akceptacji Regulaminu na stronie zamówienia, Klient dobrowolnie akceptuje warunki Regulaminu i staje się Uczestnikiem Promocji.

  

Warunki Promocji

§3

  

 1. Promocja jest skierowana do Klientów Sklepu dokonujących zakupów za pośrednictwem strony kryminalistyczny.pl/sklep – udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Sprzedawca udziela rabatu, który jest zależny od liczby sztuk produktów z danej kategorii w koszyku Klienta. Im więcej produktów z danej kategorii znajdzie się w koszyku, tym większego rabatu udzieli Sprzedawca.
 3. Wartość oraz progi procentowe/liczbowe dla poszczególnych kategorii produktów są podane na karcie produktów objętych Promocją – informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 5. Rabat jest naliczany tylko dla produktów objętych Promocją.
 6. Produkty objęte Promocją są oznaczone informacją na karcie produktu komunikatem/napisem „Im więcej – tym taniej”.
 7. W przypadku dodania do koszyka produktów nieobjętych Promocją, rabat zostanie naliczony jedynie dla produktów objętych Promocją.
 8. Produkty zakupione w ramach Promocji stanowią Pakiet, który może być zwrócony tylko w całości. Zwrot jednego lub kilku, ale nie wszystkich produktów zamówionych w ramach Promocji jako Pakiet spowoduje ponowne przeliczenie wartości koszyka w cenach standardowych – bez rabatu.

Reklamacje

§4

 

 1. W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail sklep@kryminalistyczny.pl lub przez formularz na stronie kryminalistyczny.pl/kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń. Organizator może żądać dodatkowych danych pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadkach wymagających szczególnego wyjaśnienia, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu, lecz nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Jako dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień w którym Organizator otrzymał wiadomość przesłaną na adres podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 5. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres email, z którego wysłana została reklamacja.
 6. Organizator nie odpowiada za prawidłowość adresu email Uczestnika składającego reklamację.

 

Postanowienia końcowe

§5

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia pozostałych regulaminów mających zastosowanie do zakupów w Sklepie.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Klient, w stosunku do którego Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań albo działań nieuczciwych, może zostać wykluczony z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.
 5. Jeżeli jakikolwiek przepis Regulaminu okaże się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Klienta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej kryminalistyczny.pl/regulamin.
 7. Regulamin wchodzi w życie 14.08.2023 r.

======================================================================

 

 

======================================================================

 

Regulamin Promocji „Zestaw Powiększony”

Postanowienia ogólne

§1

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – organizator Promocji, którym jest omimo.pl – Andrzej Gawliński z siedzibą przy ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 2. Promocja – opisany niniejszym Regulaminem system zniżek i rabatów.
 3. Sklep – sklep internetowy na stronie kryminalistyczny.pl/sklep
 4. Sprzedawca – omimo.pl – Andrzej Gawliński, który jest właścicielem Sklepu.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o na odległość, dokonując zakupu w Sklepie produktów objętych Promocją – uprawniona do skorzystania z Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji Klient dokonujący zakupu usług i produktów objętych Promocją.
 7. Pakiet – produkty z jednej kategorii objęte Promocją, zakupione razem w niższej cenie w trakcie jednego zamówienia.

 

§2

  

 1. Promocja ma na celu promowanie usług i produktów Organizatora wśród obecnych i potencjalnych Klientów.
 2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie kryminalistyczny.pl/sklep.
 3. Promocja trwa w okresie od 14.08.2023 r. do odwołania.
 4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji w dowolnym momencie. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji przed dniem zakończenia Promocji.
 5. Udział w promocji jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody na stronie zamówienia. Dodając do koszyka produkt objęty Promocją i zaznaczając pole akceptacji Regulaminu na stronie zamówienia, Klient dobrowolnie akceptuje warunki Regulaminu i staje się Uczestnikiem Promocji.

  

Warunki Promocji

§3

  

 1. Promocja jest skierowana do Klientów Sklepu dokonujących zakupów za pośrednictwem strony kryminalistyczny.pl/sklep – udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Sprzedawca udziela rabatu, który jest zależny od liczby sztuk produktów z danej kategorii w koszyku Klienta. Im więcej produktów z danej kategorii znajdzie się w koszyku, tym większego rabatu udzieli Sprzedawca.
 3. Wartość oraz progi procentowe/liczbowe dla poszczególnych kategorii produktów są podane na karcie produktów objętych Promocją – informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 5. Rabat jest naliczany tylko dla produktów objętych Promocją.
 6. Produkty objęte Promocją są oznaczone informacją na karcie produktu komunikatem/napisem „Zestaw Powiększony”.
 7. W przypadku dodania do koszyka produktów nieobjętych Promocją, rabat zostanie naliczony jedynie dla produktów objętych Promocją.
 8. Produkty zakupione w ramach Promocji stanowią Pakiet, który może być zwrócony tylko w całości. Zwrot jednego lub kilku, ale nie wszystkich produktów zamówionych w ramach Promocji jako Pakiet spowoduje ponowne przeliczenie wartości koszyka w cenach standardowych – bez rabatu.

Reklamacje

§4

 

 1. W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail sklep@kryminalistyczny.pl lub przez formularz na stronie kryminalistyczny.pl/kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń. Organizator może żądać dodatkowych danych pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadkach wymagających szczególnego wyjaśnienia, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu, lecz nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Jako dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień w którym Organizator otrzymał wiadomość przesłaną na adres podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 5. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres email, z którego wysłana została reklamacja.
 6. Organizator nie odpowiada za prawidłowość adresu email Uczestnika składającego reklamację.

 

Postanowienia końcowe

§5

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia pozostałych regulaminów mających zastosowanie do zakupów w Sklepie.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Klient, w stosunku do którego Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań albo działań nieuczciwych, może zostać wykluczony z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.
 5. Jeżeli jakikolwiek przepis Regulaminu okaże się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Klienta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej kryminalistyczny.pl/regulamin.
 7. Regulamin wchodzi w życie 14.08.2023 r.

======================================================================

 

 

======================================================================

 

Regulamin Promocji „Pakiet”

Postanowienia ogólne

§1

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – organizator Promocji, którym jest omimo.pl – Andrzej Gawliński z siedzibą przy ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 2. Promocja – opisany niniejszym Regulaminem system zniżek i rabatów.
 3. Sklep – sklep internetowy na stronie kryminalistyczny.pl/sklep
 4. Sprzedawca – omimo.pl – Andrzej Gawliński, który jest właścicielem Sklepu.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o na odległość, dokonując zakupu w Sklepie produktów objętych Promocją – uprawniona do skorzystania z Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji Klient dokonujący zakupu usług i produktów objętych Promocją.
 7. Pakiet – produkty z jednej kategorii objęte Promocją, zakupione razem w niższej cenie w trakcie jednego zamówienia.

 

§2

  

 1. Promocja ma na celu promowanie usług i produktów Organizatora wśród obecnych i potencjalnych Klientów.
 2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie kryminalistyczny.pl/sklep.
 3. Promocja trwa w okresie od 14.08.2023 r. do odwołania.
 4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji w dowolnym momencie. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji przed dniem zakończenia Promocji.
 5. Udział w promocji jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody na stronie zamówienia. Dodając do koszyka produkt objęty Promocją i zaznaczając pole akceptacji Regulaminu na stronie zamówienia, Klient dobrowolnie akceptuje warunki Regulaminu i staje się Uczestnikiem Promocji.

  

Warunki Promocji

§3

  

 1. Promocja jest skierowana do Klientów Sklepu dokonujących zakupów za pośrednictwem strony kryminalistyczny.pl/sklep – udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Sprzedawca udziela rabatu, który jest zależny od liczby sztuk produktów z danej kategorii w koszyku Klienta. Im więcej produktów z danej kategorii znajdzie się w koszyku, tym większego rabatu udzieli Sprzedawca.
 3. Wartość oraz progi procentowe/liczbowe dla poszczególnych kategorii produktów są podane na karcie produktów objętych Promocją – informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 5. Rabat jest naliczany tylko dla produktów objętych Promocją.
 6. Produkty objęte Promocją są oznaczone informacją na karcie produktu komunikatem/napisem „Pakiet”.
 7. W przypadku dodania do koszyka produktów nieobjętych Promocją, rabat zostanie naliczony jedynie dla produktów objętych Promocją.
 8. Produkty zakupione w ramach Promocji stanowią Pakiet, który może być zwrócony tylko w całości. Zwrot jednego lub kilku, ale nie wszystkich produktów tworzących Pakiet – zamówionych w ramach Promocji jako Pakiet nie jest możliwe.  Produkt będący Pakietem należy zwrócić w całości – wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu.

Reklamacje

§4

 

 1. W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail sklep@kryminalistyczny.pl lub przez formularz na stronie kryminalistyczny.pl/kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń. Organizator może żądać dodatkowych danych pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadkach wymagających szczególnego wyjaśnienia, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu, lecz nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Jako dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień w którym Organizator otrzymał wiadomość przesłaną na adres podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 5. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres email, z którego wysłana została reklamacja.
 6. Organizator nie odpowiada za prawidłowość adresu email Uczestnika składającego reklamację.

 

Postanowienia końcowe

§5

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia pozostałych regulaminów mających zastosowanie do zakupów w Sklepie.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Klient, w stosunku do którego Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań albo działań nieuczciwych, może zostać wykluczony z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.
 5. Jeżeli jakikolwiek przepis Regulaminu okaże się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Klienta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej kryminalistyczny.pl/regulamin.
 7. Regulamin wchodzi w życie 14.08.2023 r.

======================================================================

 

 

======================================================================

 

Regulamin Promocji „Przedsprzedaż”

Postanowienia ogólne

§1

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – organizator Promocji, którym jest omimo.pl – Andrzej Gawliński z siedzibą przy ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 2. Promocja – opisany niniejszym Regulaminem system zniżek i rabatów.
 3. Sklep – sklep internetowy na stronie kryminalistyczny.pl/sklep
 4. Sprzedawca – omimo.pl – Andrzej Gawliński, który jest właścicielem Sklepu.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o na odległość, dokonując zakupu w Sklepie produktów objętych Promocją – uprawniona do skorzystania z Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji Klient dokonujący zakupu usług i produktów objętych Promocją.
 7. Okres Przedsprzedaży – czas trwania Promocji.
 8. Zestaw Przedsprzedażowy – produkt(y) objęty(-e) Promocją, zakupione w trakcie Okresu Przedsprzedaży wraz z ewentualnymi, limitowanymi dodatkami (autograf, dedykacja, upominek) przysługującymi z tytułu zakupu w trakcie Promocji.

 

§2

  

 1. Promocja ma na celu promowanie usług i produktów Organizatora wśród obecnych i potencjalnych Klientów.
 2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie kryminalistyczny.pl/sklep.
 3. Promocja trwa w okresie od 14.08.2023 r. do odwołania.
 4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji w dowolnym momencie. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji przed dniem zakończenia Promocji.
 5. Udział w promocji jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody na stronie zamówienia. Dodając do koszyka produkt objęty Promocją i zaznaczając pole akceptacji Regulaminu na stronie zamówienia, Klient dobrowolnie akceptuje warunki Regulaminu i staje się Uczestnikiem Promocji.

  

Warunki Promocji

§3

  

 1. Promocja jest skierowana do Klientów Sklepu dokonujących zakupów za pośrednictwem strony kryminalistyczny.pl/sklep – udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Promocja polega na sprzedaży produktu na zamówienie, którego dostawa jest realizowana w terminie późniejszym, wskazanym w Regulaminie lub na stronie promującej produkt. Informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Promocja umożliwia zamówienie produktu przed jego premierą.
 4. W Promocji Klient może zamówić produkt, którego Sprzedawca na dzień złożenia zamówienia nie posiada w magazynie.
 5. Sprzedawca w zamian za złożenie i opłacenie zamówienia przez Klienta z wyprzedzeniem i oczekiwanie na dłuższy niż zwykle okres realizacji zamówienia może udzielić rabatu lub zaoferować Zestaw Przedsprzedażowy, którego wartość i parametry uzależnione są od liczby zamówionych sztuk produktów z danej kategorii.
 6. Parametry, ewentualne limity oraz skład Zestawu Przedsprzedażowego są podane na stronie promującej produkty będące w Promocji i informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.
 7. Wartość ewentualnych rabatów oraz progi procentowe/liczbowe dla poszczególnych kategorii produktów są podane na karcie produktów objętych Promocją – informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.
 8. Standardowo planowana realizacja zamówień zawierających produkty objęte Promocją nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zakończenia Okresu Przedsprzedaży, o ile nie wskazano innego terminu na stronie promującej produkty objęte Promocją. Długość Okresu Przedsprzedaży (data początkowa i data zakończenia) jest podana na stronie promującej produkty będące w Promocji, w sekcji FAQ – często zadawane pytania i stanowi integralną część Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu na realizację zamówień z przyczyn od niego niezależnych.
 10. W przypadku wystąpienia przeszkód powodujących wydłużenie lub przesunięcie czasu realizacji zamówień, informacja o tym fakcie zostanie podana na stronie promującej produkty będące w Promocji, w sekcji FAQ – często zadawane pytania.
 11. Z tytułu przesunięcia daty realizacji zamówień zawierających produkty objęte Promocją Klientowi nie przysługuje rekompensata, zadośćuczynienie lub odszkodowanie.
 12. Klient, zamawiając produkty w Promocji akceptuje warunki Promocji i godzi się z ewentualnym ryzykiem przesunięcia daty realizacji zamówień.
 13. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 14. Rabat jest naliczany tylko dla produktów objętych Promocją.
 15. Produkty objęte Promocją są oznaczone informacją na karcie produktu komunikatem/napisem „Przedsprzedaż”.
 16. W przypadku dodania do koszyka produktów nieobjętych Promocją, rabat zostanie naliczony jedynie dla produktów objętych Promocją.
 17. Produkty zakupione w ramach Promocji jako Zestawy Przedsprzedażowe stanowią Pakiet(y), który(-e) może(-gą) być zwrócony tylko w całości. Zwrot jednego lub kilku, ale nie wszystkich produktów zamówionych w ramach Promocji jako Pakiet (Zestaw Przedsprzedażowy) nie jest możliwe.  Produkt będący Pakietem (Zestawem Przedsprzedażowym) należy zwrócić w całości – wszystkie produkty oraz dodatki wchodzące w skład Pakietu (Zestawu Przedsprzedażowego).
 18. W przypadku zamówienia w jednym koszyku zarówno produktów niebędących w Promocji oraz tych objętych Promocją, wiążący jest termin realizacji całego zamówienia zgodnie z warunkami Promocji. Częściowa realizacja takiego zamówienia – wysłanie produktów niebędących w Promocji wymaga dodatkowej opłaty za przesyłkę.
 19. Autor może wziąć pod uwagę sugestię osoby zamawiającej dotyczącą treści dedykacji, ale nie musi jeśli uzna, że jest ona niewłaściwa lub z innego powodu postanowi, że sugerowanej przez osobę zamawiającą dedykacji nie chce wpisać. Sugestia osoby zamawiającej nie jest wiążąca, a decyzja autora jest autonomiczna i ostateczna. Prośby, aby dedykacją był rysunek, treść wulgarna lub sugerująca osobistą relację z autorem będą ignorowane i nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

Reklamacje

§4

 

 1. W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail sklep@kryminalistyczny.pl lub przez formularz na stronie kryminalistyczny.pl/kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń. Organizator może żądać dodatkowych danych pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadkach wymagających szczególnego wyjaśnienia, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu, lecz nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Jako dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień w którym Organizator otrzymał wiadomość przesłaną na adres podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 5. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres email, z którego wysłana została reklamacja.
 6. Organizator nie odpowiada za prawidłowość adresu email Uczestnika składającego reklamację.

 

Postanowienia końcowe

§5

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia pozostałych regulaminów mających zastosowanie do zakupów w Sklepie.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Klient, w stosunku do którego Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań albo działań nieuczciwych, może zostać wykluczony z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.
 5. Jeżeli jakikolwiek przepis Regulaminu okaże się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Klienta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej kryminalistyczny.pl/regulamin.
 7. Regulamin wchodzi w życie 14.08.2023 r.

======================================================================