Namowa lub pomoc w samobójstwie - okładka

Pierwsza i jedyna w Polsce książka, która kompleksowo analizuje przestępstwo z art. 151 k.k.

Opisuje autentyczne przypadki z polskiej praktyki sądowej. Sprawy te nie były – jak dotąd – badane ani publikowane. Bardzo kontrowersyjne, szokujące historie. Książka ta, to oparta na faktach, interdyscyplinarna, szczegółowa i staranna analiza przestępstwa namowy lub pomocy w samobójstwie.

KSIĄŻKA

Statystycznie co 52 minuty 1 osoba w Polsce próbuje odebrać sobie życie. Ponad 60% z tych prób kończy się zgonem, co oznacza, że w wyniku samobójstw umiera u nas dwa razy więcej osób niż ginie w wypadkach samochodowych. Na temat bezpieczeństwa na drogach mówi się sporo, a o samobójstwach niemal się nie rozmawia. Z roku na rok liczba ofiar na drogach maleje, natomiast samobójców przybywa. Dlaczego tak jest? Czy samobójstwa to temat tabu?

Tematem poruszanym jeszcze rzadziej jest namowa lub pomoc w samobójstwie. Znikoma ilość polskich publikacji o tym zagadnieniu, które mają tak naprawdę charakter wyłącznie teoretyczny oraz niewielka ilość skazań z art. 151 k.k. mogłaby sugerować, że problem ten nie istnieje lub ma charakter marginalny.

Podczas prowadzonych przeze mnie badań i licznych rozmów z sędziami, czy też pracownikami wydziałów karnych, czytelni i archiwów sądów okręgowych – problematyka, którą postanowiłem przeanalizować budziła nie tylko zaciekawienie, ale w równym, o ile nie większym stopniu – zdziwienie, wszak odebranie sobie życia w oczach większości z nas to dobrowolna, świadoma i indywidualna decyzja samobójcy. Nie jest więc możliwe, żeby osoba trzecia mogła mieć aż tak duży wpływ, aby ktoś – targnął się na swoje życie. Otóż specyfika przestępstwa z art. 151 k.k. powoduje, że może.

Jestem zdania, że przestępstwo to występuje niestety o wiele częściej niż notuje się je w statystyce policyjnej, czy sądowej.

Książka „Namowa lub pomoc w samobójstwie – aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne” jest pierwszym w naszym kraju opracowaniem wypełniającym tę lukę. W książce skupiam się wokół zagadnień kryminalistycznych, kryminologicznych oraz sądowo-lekarskich. Scharakteryzowałem istotę namowy lub pomocy w samobójstwie.

Badany przeze mnie okres, lata 2000 – 2014

90 363

Samobójstw łącznie

76,92%

Zakończonych zgonem

28 724

Wszczęte postępowania z art. 151 k.k.

110

Przestępstw stwierdzonych z art. 151 k.k.

20

Prawomocnych skazań z art. 151 k.k.

W książce określiłem:

 • profil sprawcy i ofiary przestępstwa z art. 151 k.k. oraz łączącą ich relację;
 • szczegółowe formy namowy lub pomocy w samobójstwie;
 • miejsce, czas i okoliczności zdarzenia;
 • specyfikę listów pożegnalnych samobójców.

Poruszam dodatkowo takie zagadnienia jak m.in.:

 • prawne aspekty śmierci samobójczej;
 • kryminalistyczną i sądowo-lekarską analizę samobójczych metod odebrania sobie życia;
 • specyficzne formy samobójstwa;
 • wpływ nowych technologii na zjawisko samobójstwa.
Namowa lub pomoc w samobójstwie - książka

Ciekawa typologia sprawców

z recenzji dr hab. prof. UMCS Adama Tarachy

Niezwykle cenne źródło informacji dla praktyków

z recenzji prof. Bogusława Sygita

Jako pierwszy w kraju podjąłem się zbadania przestępstwa z art. 151 k.k. analizując przypadki z praktyki sądowej. Nie było to zadanie łatwe. Po przeprowadzeniu wstępnych badań we wszystkich 45 Sądach Okręgowych i konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości, przejechałem 6390 km i osobiście odwiedziłem 13 Sądów Okręgowych, aby przeprowadzić tam badania aktowe. Udało mi się przebadać akta 18 spraw.

Bez przeprowadzenia badań aktowych na tak szeroką skalę książka nie miałaby sensu.

Wyznaczony przeze mnie okres badawczy obejmował lata 2000-2014. W ciągu tych piętnastu lat w Polsce miały miejsce 90 363 samobójstwa, z czego aż 69 503 (76,92%) zakończyło się zgonem. Zgodnie ze statystyką Komendy Głównej Policji w tym okresie wszczęto 28 724 postępowań z art. 151, stwierdzając jedynie 110 przestępstw. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika natomiast, że w latach 2000-2014 prawomocnie skazano zaledwie 20 sprawców.

Napisana przeze mnie książka to nie tylko wspomniane badania aktowe, ale też setki godzin spędzonych przy komputerze i w bibliotekach. Efekt – to łącznie ponad 300 stron ciekawej pracy badawczej o wysokiej wartości naukowej – prawie PÓŁ TYSIĄCA przypisów. Książka jest bardzo dobrze udokumentowana. Do jej napisania wykorzystałem niemal PÓŁ TYSIĄCA publikacji, z czego znaczną część stanowi literatura zagraniczna.

To jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce.

Książka w liczbach

8

Rozdziałów

320

Stron

477

Źródeł

558

Przypisów

13

Sądów

18

Przypadków

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Namowa lub pomoc do samobójstwa - lokalizacja przypadków przestępstwa z art. 151 k.k.

Siadaj skurwysynie! Pisz! Bo ci oczy wydłubię, a skurwysyn siadł i pisał

55-letni Henryk G. o sposobie, jakim przekonał swojego brata 52-letniego Krzysztofa G., aby ten napisał swój list pożegnalny – cytat z książki

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Połączyłem w niej zagadnienia z zakresu kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej, prawa i procesu karnego oraz psychologii i socjologii.

„Namowa lub pomoc w samobójstwie” jest książką naukową, jednak bez wątpienia może ona zainteresować nie tylko praktyków wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli organów procesowych, policjantów, ale także studentów – i każdego, kto interesuje się kryminalistyką a w szczególności – samobójstwami.

Książka jest bowiem także o samobójstwach w ogólności – o problematyce samobójczej intencji, samobójczych metodach odebrania sobie życia i wpływie nowych technologii na samobójstwo. O tym – w jaki sposób osoby planujące odebrać sobie życie wykorzystują Internet. Przedstawiłem także typologię specyficznych samobójstw – omówiłem m.in. samobójstwo kombinowane, samobójstwo poagresyjne, pakt i samobójczą prowokację, podając przy tym liczne przypadki z kazuistyki.

Pomimo że jest to książka naukowa, starałem się ją napisać językiem przystępnym – DLA KAŻDEGO.

Co kurwo, nie powiesiłaś się?! Znowu mnie okłamałaś!

33-letni Robert M. do swojej konkubiny 36-letniej Moniki P., gdy ta nie powiesiła się w wyznaczonym przez mężczyznę terminie – cytat z książki

W oparciu o analizę motywacji sprawcy i ofiary oraz fakt wystąpienia samobójczej intencji zaproponowałem w swojej książce typologię sprawców przestępstwa namowy lub pomocy w samobójstwie. Wskazanie jednak – kto jest sprawcą, a kto ofiarą – w przypadku tego przestępstwa jest niekiedy bardzo skomplikowane.

Ponadto zaproponowałem typologię specyficznych form samobójstwa (rozdział V), które szczegółowo omówiłem. Czym różni się samobójstwo poagresyjne od samobójstwa rozszerzonego? Na czym polega pakt samobójczy? W jaki sposób samobójca prowokator wykorzystuje osoby trzecie do odebrania sobie życia? Odpowiedzi znajdziesz w książce.

Rozdział IV dotyczący samobójczych metod odebrania sobie życia stanowi niezwykle cenne źródło informacji dla praktyków – osób bezpośrednio zajmujących się kwalifikacją śmierci człowieka o charakterze gwałtownym, jako samobójstwa, zabójstwa lub nieszczęśliwego wypadku (z recenzji prof. Bogusława Sygita).

W książce poruszam kontrowersyjne zagadnienia, takie jak. m.in. wpływ nowych technologii na samobójstwo, przedstawiam szeroki zakres wykorzystania przez samobójców Internetu oraz przybliżam mechanizm naśladowania samobójstw (rozdział VI).

Ja siedziałem obok księdza, byłem do niego przytulony. Rozmawialiśmy o wieszaniu się. Piotr upewniał się, czy powieszę się wspólnie z nim

15-letni Dawid W. o prośbie Piotra T., 36-letniego księdza – cytat z książki

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Ogólne założenia przeprowadzonych badań

1.1.  Cel badań
1.2. Metodyka badań
1.3. Problemy i hipotezy badawcze

Rozdział II. Zarys problematyki samobójstw

2.1. Prawne i społeczne aspekty samobójstw
2.2. Samobójcza intencja i definicja samobójstwa
2.3. Wpływ osoby trzeciej na decyzję człowieka o odebraniu sobie życia

Rozdział III. Status prawny samobójstwa

3.1. Społeczne, kulturowe i religijne aspekty samobójstwa – ujęcie prawno-porównawcze
3.2. Samobójstwo w polskim Kodeksie karnym

3.2.1. Eutanazja (art. 150 k.k.)
3.2.2. Namowa lub pomoc w samobójstwie (art. 151 k.k.)
3.2.3. Samobójstwo w wyniku fizycznego lub psychicznego znęcania się (art. 207§3 k.k. i 352§3 k.k.)
3.2.4. Samobójstwo w wyniku uporczywego nękania (stalking) lub podszywania się (art. 190a§3 k.k.)

3.3. Uregulowania prawne innych państw
3.4. Samobójstwo w polskiej statystyce policyjnej w latach 2000-2014 – dynamika zjawiska i odniesienie do literatury

Rozdział IV. Kryminalistyczna i sądowo-lekarska analiza samobójczych metod odebrania sobie życia

4.1. Czynniki determinujące wybór metody odebrania sobie życia
4.2. Zagardlenie

4.2.1. Powieszenie
4.2.2. Zadzierzgnięcie
4.2.3. Zadławienie

4.3. Skok z wysokości
4.4. Zadanie sobie ran ciętych, kłutych lub rąbanych
4.5. Otrucie się
4.6. Postrzał
4.7. Rzucenie się pod pojazd szynowy lub kołowy
4.8. Utopienie się
4.9. Samobójstwo przez samopodpalenie
4.10. Porażenie się prądem elektrycznym

Rozdział V. Specyficzne formy samobójstwa

5.1. Samobójstwo kombinowane
5.2. Samobójstwo maskowane i samobójstwo upozorowane
5.3. Samobójstwo demonstracyjne (instrumentalne)
5.4. Samobójstwo poagresyjne
5.5. Samobójstwa quasi-poagresyjne

5.5.1. School shootings
5.5.2. Samobójstwo terrorystyczne
5.5.3. Samobójstwo ze sprowadzeniem katastrofy komunikacyjnej lub budowlanej

5.6. Samobójstwo rozszerzone

5.6.1. Samobójstwo wspólne (pakt samobójczy)
5.6.2. Samobójstwo zbiorowe (masowe)

5.7. Samobójcza prowokacja

Rozdział VI. Wpływ nowych technologii na samobójstwo

6.1. Naśladownictwo i obraz samobójstwa w środkach masowego przekazu
6.2. Cybersamobójstwo

Rozdział VII. Charakterystyka zbadanych przypadków namowy lub pomocy w samobójstwie

7.1. Z 10. piętra
7.2. Nie chce mi się żyć
7.3. No skacz!
7.4. To jedyne rozwiązanie
7.5. Nie chcę zostać sama!
7.6. Co kurwo, nie powiesiłaś się?
7.7. Kończę ze sobą
7.8. Wbij gwóźdź w ścianę!
7.9. Najlepiej będzie, jak się powiesisz
7.10. Kiedy ty w końcu zdechniesz?
7.11. Niech się potnie!
7.12. Siadaj skurwysynie! Pisz!
7.13. Idź się powieś!
7.14. Oskarżę was o swoją śmierć
7.15. Na pewno się ze mną powiesisz?
7.16. Nie zabiłbyś mnie?
7.17. Szukam towarzysza
7.18. Pomóż mi!

Rozdział VIII. Analiza kryminalistyczna i kryminologiczna opisanych przypadków

8.1. Sprawca i ofiara przestępstwa
8.2. Formy namowy i pomocy w samobójstwie
8.3. Miejsce, czas i okoliczności zdarzenia
8.4. Listy pożegnalne samobójców

Podsumowanie i wnioski końcowe

Streszczenie
Spis tabel
Spis wykresów
Spis schematów
Spis typologii
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Sygnatury wykorzystanych akt
Wykaz literatury
Literatura polska
Literatura zagraniczna
Wykaz materiałów ze stron internetowych

Kiedy ty w końcu zdechniesz?

41-letni Marek P. do swojej 25-letniej konkubiny Małgorzaty K. – cytat z książki

7 PYTAŃ

Na które z tych pytań chciałbyś znać odpowiedź?

 1. Czy zwykła rozmowa na fb może doprowadzić do zawarcia paktu samobójczego?
 2. W jaki sposób wypowiedzenie do swojej dziewczyny tylko dwóch słów „no skacz!” przyczyni się do oddania przez nią samobójczego skoku z wysokości?
 3. Ile samobójca musi zapłacić koledze, aby ten go zabił?
 4. Czy można zmusić kogoś do napisania swojego listu pożegnalnego?
 5. Jak bardzo może zależeć komuś na osobie najbliższej, aby razem z nią popełnić samobójstwo?
 6. Gdzie leży granica pomiędzy pragnieniem swojej śmierci a śmierci drugiej osoby, mając na uwadze przykład manipulacji 36-letniego księdza Piotra T., jaką stosował wobec 15-letniego Dawida W.?
 7. Wbicie gwoździa w ścianę, przyniesienie drabiny, zawiązanie pętli wisielczej, dostarczenie leków służących do przedawkowania, czy wreszcie podniesienie samobójcy na swoich ramionach, czy takiej pomocy oczekują samobójcy od swoich bliskich?

Jeżeli chociaż na jedno – ta książka jest dla Ciebie.

- Byłabyś gotowa się zabić?
– Byłam gotowa… i czasem mam wrażenie, że jestem. Mam wrażenie, że nikomu na mnie nie zależy (…) a ty byłbyś gotów się zabić?
– cd. poniżej

fragment rozmowy 19-letniego Alberta O. z 15-letnią Magdą C. na portalu społecznościowym facebook.com – cytat z książki

KSIĄŻKĘ KUPISZ TYLKO NA TEJ STRONIE.
NIE MA I NIE BĘDZIE JEJ W KSIĘGARNIACH.

- Właśnie jestem gotowy i szukam towarzysza (…) nie byłabyś chętna w najbliższym terminie? Siedzę w temacie bardzo długo, więc nieudane próby nie wchodzą w grę

fragment rozmowy 19-letniego Alberta O. z 15-letnią Magdą C. na portalu społecznościowym facebook.com – cytat z książki

Chcesz dowiedzieć się:

 • Czy łatwo jest namówić kogoś do samobójstwa?
 • Kto i dlaczego namawia drugiego człowieka do odebrania sobie życia?
 • Kto jest sprawcą, a kto ofiarą – w przypadku tego przestępstwa?

Chcesz poznać:

 • Prawdziwe historie samobójców?
 • Wpływ nowych technologii na samobójstwo?
 • Mechanizm naśladowania samobójstw?
Namowa lub pomoc w samobójstwie - książka

AUTOR

dr Andrzej Gawliński

Prawnik, kryminalistyk, młody naukowiec i od niedawna – bloger.Andrzej Gawliński - blog kryminalistyczny.pl Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej i prawa.

Jego zainteresowania naukowe i problematyka badawcza skupiają się głównie wokół samobójstw oraz kryminalistycznej i sądowo-lekarskiej rekonstrukcji zdarzenia (w skrócie – co było przyczyną śmierci o charakterze gwałtownym, w jaki sposób przebiegał mechanizm zgonu, wreszcie – czy obrażenia ujawnione na zwłokach zadane były przez zmarłego, czy może przez osobę trzecią). W samobójstwach interesuje go w szczególności zagadnienie samobójczej intencji i wpływ osoby trzeciej na decyzję człowieka o odebraniu sobie życia oraz na konkretne działanie podejmowane przeciwko sobie przez samobójcę – stąd też jego pierwsza książka dotyczy właśnie namowy lub pomocy w samobójstwie. Prywatnie miłośnik psów, zwłaszcza wyżłów.

Zupełnie inne zainteresowania ma czworonożny domownik, śmiało można powiedzieć – biegły z zakresu osmologii (cały czas z nosem przy ziemi!) i traseologii, który za wszelką cenę chciał zrobić sobie wspólne zdjęcie. 🙂

CZĘSTE PYTANIA

Kiedy otrzymam zamówioną książkę?

Po zakończeniu przedsprzedaży paczki do wysyłki zostaną przygotowane w ciągu 3 – 7 dni roboczych (wszystko zależy od ilości zamówień w okresie promocji). W trakcie sprzedaży regularnej – już po okresie przedsprzedaży – paczki będą przygotowywane do wysyłki w ciągu 1 dnia roboczego. Następnie będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczającej przesyłki do 3 dni roboczych.

Czy będzie można śledzić przesyłkę przez Internet?

TAK. Po nadaniu przesyłki otrzymasz email ze sklepu z numerem swojej przesyłki oraz linkiem umożliwiającym śledzenie jej przez Internet.

Czy otrzymam książkę z Twoim autografem i dedykacją?

Niestety nie. Książki z autografem i ewentualną dedykacją otrzymały TYLKO te osoby, które złożyły zamówienie w okresie przedsprzedaży.

Czy będzie można zamówić książkę w cenach promocyjnych po zakończeniu przedsprzedaży?

Przedsprzedaż trwała prawie 2 miesiące. Zgodnie z podaną informacją, po jej zakończeniu, książka nie będzie już dostępna w tak dobrych cenach, jak w okresie promocji przed premierą.

Mam firmę zarejestrowaną poza Polską. Czy otrzymam fakturę?

Niestety nie. Książka sprzedawana jest wyłącznie osobom fizycznym i firmom z siedzibą w Polsce. Nie wystawiam faktur dla firm zagranicznych.

Mieszkam poza Polską. Czy wyślesz mi książkę na zagraniczny adres?

Niestety nie. Wysyłki są realizowane tylko na adresy w Polsce. Jeśli chcesz zakupić książkę, a mieszkasz za granicą, to możesz złożyć zamówienie za pośrednictwem osoby mieszkającej w Polsce, która prześle Ci książkę na zagraniczny adres.

Czy książka jest dostępna jako ebook / audiobook?

Książka jest do kupienia TYLKO w wersji tradycyjnej – papierowej.

Dlaczego sam wydajesz i prowadzisz sprzedaż książki?

Kto, jak nie ja włoży najwięcej serca w ten projekt? :). Przeprowadzenie badań i przygotowanie materiału do książki kosztowało sporo wysiłku i wiele pracy. Temat publikacji jest dla mnie bardzo ważny i zależy mi, aby jak najwięcej osób mogło się o niej dowiedzieć, więc postanowiłem zająć się tym samodzielnie. Na szczęście mogę liczyć na pomoc przyjaciół i zaangażowanie ludzi, którym także temat jest bliski. Ponadto zainspirował mnie przykład blogera Michała Szafrańskiego, który prowadzi blog jakoszczedzaćpieniadze.pl. Opisał swoją historię i pokazał, że można poradzić sobie z wydaniem książki bez pomocy zewnętrznego wydawnictwa. Na dodatek wydając książkę w ten sposób mam większy, często bezpośredni, kontakt z Wami – czytelnikami – a to jest szalenie ważne.

KONTAKT

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w sekcji FAQ (Często Zadawane Pytania), napisz do nas wiadomość przez formularz na kryminalistyczny.pl/kontakt.
Odpowiemy z przyjemnością.